REGULAMIN

APARTAMENT 'NIECHORZE'
przy ul. Kapitańskiej nad morzem w Niechorzu

I ZASADY REZERWACJI

Postanowienia Ogólne

 1. Firma KN Apartament Kinga Nurska z siedzibą ul. Mała 4 B, 62-330 Nekla, NIP 7781400642 jest właścicielem apartamentu w Niechorzu rzy ulicy Kapitańskiej 9/10, oraz świadczy usługi dla osób prawnych oraz fizycznych, polegające na wynajmowaniu go do celów wypoczynkowych.
 2. Dane kontaktowe: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 662 336 613
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu "Niechorze" jest integralną częścią umowy.
 4. Gość dokonując rezerwacji telefonicznie, poprzez stronę internetową, portale pośredniczące, pocztę elektroniczną, lub osobiście, potwierdza iż zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.

Definicja pojęć

 • KN Apartament Kinga Nurska: Firma będąca właścicielem oraz świadcząca usługi wynajmu apartamentów
 • Gość: osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego tj. do wynajmu, apartamentu,
 • Zadatek: opłata w wysokości 30% ceny za usługę

Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacji pokoju, apartamentu, domku letniskowego można dokonać za pośrednictwem systemu rezerwacji online na stronie internetowej www.apartament-niechorze.pl, portalu pośredniczącego, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 3. W celu dokonania rezerwacji przez system ON-LINE należy podać datę przyjazdu oraz wyjazdu, liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe / dzieci liczone jako osoba), imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, planowaną godzinę przyjazdu, dane do faktury VAT, w szczególności NIP, jeśli faktura VAT będzie wymagana (nie podaniedanych danych do faktury podczas rezerwacji online skutkuje brakiem jej późniejszego wystawienia..
 4. Płatności zadatku realizowane są bezgotówkowo przez system Bankowy wybierając z listy swój bank  -  po zalogowaniu się do swojego konta bankowego i potwierdzeniu wpłaty zadatku przelewem lub kopiując dane do przelewu i dokonując go ręcznie z własnego konta bankowego lub wypełniając tradycyjny druk przelewu w banku czy na poczcie. Zadatek w wysokości 30% wartości pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za potwierdzoną (bez możliwości zwrotu zadatku zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Rezerwację uznaje się za niepotwierdzoną w przypadku dokonania jej przez automatyczny system rezerwacji bez zapłaty zadatku za dany pobyt (brak środków na koncie podczas rezerwacji).
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Rezerwacji bez podania przyczyny.
 6. Rezerwację w systemie ON-LINE uznaje się za ważną gdy zadatek w wysokości 30% kwoty całego pobytu, wpłynie na konto firmowe  KN Apartament Kinga Nurska w ciągu 12 godzin.

Wpłata zadatku na poniższe dane:

nr konta: 85 1090 1737 0000 0000 7201 1967

 

W tytule przelewu prosimy wpisać termin rezerwacji i imię i nazwisko osoby rezerwującej.

 1. Do zawarcia umowy między Gościem, a KN Apartament Kinga Nurska dochodzi w momencie wpłynięcia zadatku na konto firmowe, oraz potwierdzeniu rezerwacji przez automatyczną wiadomość e-mail
 2. Brak wpłaty zadatku w ciągu 12 godzin skutkuje całkowitą automatyczną anulacją rezerwacji.
 3. Gość ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu zadatku (odwołania rezerwacji) do 60 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu odstąpienie od umowy przez Gościa skutkuje zatrzymaniem zadatku przez KN Apartament Kinga Nurska - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez KN Apartament Kinga Nurska, zadatek jest zwracany na konto bankowe Gościa, w wysokości wpłaconego zadatku.
 5. W przypadku wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.
 6. Gość w dniu przyjazdu zobowiązany do dopełnienia formalności meldunkowych, oraz do uiszczenia pełnej opłaty za pobyt jak i za opłatę klimatyczną według stawek Urzędu Gminy Rewal.
 7. Za skrócenie prze Gościa wykupionego pobytu, KN Apartament Kinga Nurska nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
 8. Odmowa wypełnienia formalności meldunkowych jest równoznaczna z zerwaniem umowy z winy Gościa i zachowaniem opłaty przez KN Apartament Kinga Nurska.
 9. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany do zdania apartamentu, pracownikowi obsługi KN Apartament Kinga Nurska.
 10. W sezonie letnim preferowane są pobyty minimum 7 noclegowe (najlepiej od soboty do soboty) - oczywiście istnieje możliwość wynajęcia na 14 dni i 21 dni (wielokrotność 7 noclegów).

 

II ZASADY POBYTU

 1. Doba w apartamencie zaczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 8.00.
 3. Dzieci do 13 roku życia muszą przebywać pod stałą opieką rodzica lub opieką opiekuna prawnego.
 4. Za wszystkie szkody wyrządzone przez dzieci do 18 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia.
 6. Osoby niezameldowanie w apartamencie mogą przebywać na terenie apartamentu po uprzednim zgłoszeniu tej sytuacji pracownikowi KN Apartament Kinga Nurska, wyłącznie w godzinach od 10.00 do 22.00.
 7. Wszelkie usterki i szkody w pokojach, apartamentach, domkach letniskowych należy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi lub osobie, która przekazała klucze.

III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest KN Apartament Kinga Nurska

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail  : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Apartament 'Niechorze'
ul. Kapitańska 9/10
72-350 Niechorze
woj. zachodniopomorskie

tel. 662 336 613
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Konto bankowe:
Apartament 'Niechorze'
Santander Bank
85 1090 1737 0000 0000 7201 1967

Apartament 'Niechorze'
 • dwupokojowy, z aneksem kuchennym, tarasem, klimatyzacją, ogrzewaniem, pralką, zmywarką
Zobacz także
 • Zasady ochrony danych osobowych
 • Bon turystyczny
 • Rezerwacja
 • Lokalizacja
 • Kariera
 • Kontakt

Apartament - 'Niechorze' © 2021
Wdrożenie dajczak.com.pl
fot. Robert Dajczak